Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 550,000 500,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 450,000 400,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
137,000 88,500 0
.name.vn 46,200

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 280,000 328,900 328,900
.net 339,000 330,000 330,000
.org 352,000 374,000 374,000
.biz 462,000 484,000 484,000
.info 478,500 844,800 456,500
.asia 418,000 440,000 396,000
.mobi 473,000 495,000 451,000
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,981,000
.tv 1,078,000 1,100,000 1,223,200
.co 880,000 902,000 858,000
.us 275,000 297,000 253,000
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 42,900 803,000 781,000
.tel 398,200 486,200 486,200
.zone 792,000 803,000 792,000
.shop 917,400 1,105,500 917,400
.blog 925,100 936,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 297,000
.top 407,000 429,000 407,000
.in 308,000 330,000 308,000
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 299,200 310,200 299,200
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 488,400 499,400 488,400
.me 855,800 1,049,400 855,800
.online 42,900 803,000 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 334,400 345,400 334,400
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 235,400 299,200 235,400
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 320,100 331,100 320,100
.academy 792,000 803,000 792,000
.gift 620,400 631,400 620,400
.marketing 886,600 897,600 886,600
.media 886,600 897,600 886,600
.website 42,900 645,700 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0936 387 929